|
opakowania foliowe worki torby reklamowe opakowania worki foliowe opakowania foliowe torby reklamowe torby reklamowe
opakowania foliowe          
etykiety
   Produkty
   Profil produkcji
   Opcje
   Branża
Opakowania reklamowe

folie
koperty foliowe tasmy samoprzylepne
worki zamykane

opakowania foliowe
folie reklamowe

ikona_shop.JPG

E-sklep


opakowania reklamowe
worki foliowe
Lista: 

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

Uwagi ogólne
Niniejsze ogólne warunki dostawy i zapłaty obowiązują dla wszystkich spraw związanych z naszymi stosunkami handlowymi z klientami w zakresie sprzedaży, dostawy oraz zapłaty. Rozbieżności w stosunku do niniejszych warunków zobowiązują nas tylko wtedy, gdy je wyraźnie pisemnie uznaliśmy. Poprzez to zlecenie zamawiający poddaje się wyłącznie tym warunkom handlowym, również wtedy, jeśli do jego zapytania lub zamówienia załączone były inne warunki. Będą one miały znaczenie dopiero wtedy, gdy zostały przez nas wyraźnie pisemnie uznane. Jeśli po przyjęciu zlecenia wypłacalność i rzetelność zamawiającego budzi wątpliwości, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy, jeśli zamawiający nie wyjaśni bezzwłocznie gotowości do dokonania przedpłaty lub nie przedstawi wystarczających zabezpieczeń. Dla niniejszej umowy między stronami zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie.

Wykonanie druku
W przypadku umów druku i produkcji specjalnych zastrzegamy sobie większe lub mniejsze dostawy do max. 20% Kwestia przyjętych w handlu jak również nieznacznych rozbieżności koloru, materiału i towaru jest otwarta. Rozbieżności w stosunku do jakości papieru lub folii z tworzywa sztucznego zastrzeżone są w ramach warunków dostawy naszych poddostawców. Nie dajemy gwarancji na trwałość naszych farb drukarskich wobec środków spożywczych. Na żądanie zasięgniemy odpowiednich informacji u naszych dostawców farb. Technicznie uwarunkowane wahania koloru nie naruszające ogólnego wrażenia obrazu nie usprawiedliwiają reklamacji. Wzory pokazują tylko zbliżony wygląd towaru. Nie odpowiadamy za błędy druku i składu, jeśli zostały one przeoczone przez zamawiającego na zatwierdzonej odbitce korektorskiej lub też jeśli zamawiający zrezygnował z odbitki korektorskiej. Nie przejmujemy gwarancji w związku z przydatnością towaru do określonych celów użytkowych. Dostarczane przez nas maszyny i części podlegają warunkom handlowym producenta. Za towary przez nas nie przetwarzane lub nie poddawane obróbce odpowiadamy tylko w ramach warunków handlowych naszych dostawców. Zastrzegamy sobie nadruk naszej metryczki wydawnictwa. Wzory druków produkowanych przez nas artykułów mogą zostać wykorzystane do celów reklamowych.

Odpowiedzialność
Jeśli odpowiadamy za reklamację, wówczas przejmujemy gwarancję w taki sposób, że towar, który zostanie uznany za wadliwy poprawimy bezpłatnie według naszego wyboru, zastępujemy nowymi przedmiotami lub przyznajemy odpowiedni upust. Zastąpiony przez nas towar jest naszą własnością i należy nam ją zwrócić. Przy produkcji torebek papierowych i z tworzywa sztucznego lub podobnych produktów nie można technicznie uniknąć powstania stosunkowo niewielkiej ilości wadliwych sztuk; dlatego nie uzasadniona jest reklamacja jakościowa do 5 % łącznej ilości, niezależnie od tego, czy błąd powstał w druku czy przetwarzaniu. Wykluczone są dalej idące roszczenia, w szczególności roszczenia wynagrodzenia bezpośrednich i pośrednich szkód spowodowanych wszelkiego rodzaju błędami lub wadami. Częściowa wadliwość przesyłki nie upoważnia zamawiającego ani do reklamacji całej przesyłki ani do anulowania całego zlecenia.

Reklamacje jakościowe
Reklamacje jakościowe należy składać bezzwłocznie po rozpoznaniu błędu, najpóźniej jednak w ciągu 14 dni po nadejściu towaru do miejsca przeznaczenia. Tak zwane wady ukryte należy zgłaszać najpóźniej w terminie 4 tygodni po wysłaniu dostawy. Należy stworzyć nam możliwość sprawdzenia na miejscu reklamowanych wad. O reklamacjach jakościowych prosimy informować nas listem poleconym.

Koszty wysyłki
Przy całkowicie automatycznej sporządzeniu za podstawę do wysyłki i rachunku brane będą informacje z automatycznego licznika danej maszyny. Przy obliczaniu według wagi zasadniczo liczy się waga brutto za netto stwierdzona po produkcji. Miarodajna do naliczenia jest wyłącznie masa łączna wszystkich dostarczonych pojedynczych paczek. Wahania masy w pojedynczych częściach łącznej dostawy nie uprawniają do reklamacji. Zmiany wagi- np. spowodowane wpływami klimatycznymi - po oddaniu towaru do dyspozycji obciążają odbiorcę. Towar przygotowany do wysyłki prawidłowo zgodnie z zasadami stosowanymi w handlu podróżuje na koszt i ryzyko zamawiającego. My dostarczamy wyłącznie najtańszą drogą wysyłki. Przesyłki polecone i ekspresowe nadawane będą wyłącznie na wyraźne życzenie zamawiającego. Powstające w wyniku tego koszty pokrywa zamawiający. Towar podróżuje na ryzyko odbiorcy, nawet jeśli my przejmiemy koszty przewozowe.

Koszty klisz i matryc
Płyty drukarskie, klisze i inne liczone będą z udziałem kosztów własnych. Pozostają one naszą własnością i nie musimy ich wydawać na żądanie. Będą one odpowiednio składowane. Przejmujemy najwyżej 6 miesięcy gwarancji na magazynowanie i przechowywanie po ostatnim zrealizowanym poleceniu. Jeśli realizacja zlecenia zgodnie z informacjami i życzeniami osoby zamawiającej narusza prawa ochronne osób trzecich, za wynikłe z tego tytułu zobowiązania odpowiada zamawiający. Wobec zamawiającego nie przejmujemy żadnej gwarancji na to, że prawa ochronne osób trzecich nie zostaną naruszone w wyniku realizacji zlecenia. Za pozostawione nam klisze, projekty i dokumenty drukarskie odpowiadamy tylko w wysokości kosztów, które ponieślibyśmy przy zakupie dostępnych w handlu wykonań.

Termin dostawy
Podanie terminu dostawy nie zobowiązuje nas w żaden sposób. Podporządkowany on będzie normalnemu przebiegowi pracy i służy jedynie dla orientacji. Niedotrzymanie terminu dostawy z naszej strony nie upoważnia osoby zamawiającej do odstąpienia od umowy. W razie zatorów drogowych, wszelkiego rodzaju przerw w ruchu zakładu, nie wykonaniu dostawy przez naszego dostawcę lub też braku surowca pozostawia się nam decyzję o odstąpieniu od umowy.

Warunki zapłaty
Nasze ceny sprzedaży rozumieć należy w PLN obowiązujących na terytorium Polski. Do podanych cen dochodzi ustawowy podatek VAT. Podanie cen sprzedaży w pismach okólnych, prospektach i ofertach nie jest wiążące i nie zobowiązuje nas do dostawy. Zlecenie ważne jest dopiero po jego potwierdzeniu. Nasze rachunki należy zapłacić wolne od opłaty pocztowej i kosztów, w nieprzekraczalnym terminie podanym na fakturze. Po powyższej dacie wymagalności rozpoczyna się naliczanie odsetek za zwłokę w wysokości aktualnej stopy dyskontowej plus 2%. Za datę wpłynięcia zapłaty uznaje się dzień, w którym kwota jest u nas albo wpłynęła (została zapisana na dobro jednego z określonych przez nas rachunków). Ryzyko drogi płatności ciąży na zamawiającym. Czeki liczą się jako zapłata gotówkowa, jeśli gwarantowane jest zaksięgowanie w wyżej wymienionym terminie. Czeki opatrzone wcześniejszą datą nie będą uwzględnione w zapłacie. Zapłaty wekslami wymagają naszej pisemnej zgody. W tym przypadku wszystkie przypadające koszty i koszty dyskonta ponosi zamawiający. Oprocentowanie przedpłat względnie zaliczek a-konto nie ma miejsca. Wstrzymanie zapłaty lub potrącenie ze strony Kupującego z powodu jakichkolwiek wzajemnych roszczeń także w rozliczeniu z osobami trzecimi jest wykluczone we wszystkich możliwych przypadkach - z wyjątkiem niezaprzeczonych lub ustalonych jako prawomocne wzajemnych roszczeń. Zapłata pracownikowi lub przedstawicielowi jest dopuszczalna jedynie wtedy, jeśli posiada on pełnomocnictwo inkasowe. Przy zleceniach druku wraz z udzieleniem zlecenia pobierana będzie od klienta zaliczka a-konto w wysokości 50% kwoty rachunku. Jeśli nie uzgodniono pisemnie inaczej, pierwsza dostawa nastąpi tylko po dokonaniu natychmiastowej zapłaty. Jesteśmy uprawnieni do cesji należności z tytułu dostaw i usług w celach finansowania. Jeśli zamawiający popadnie w zwłokę, wówczas wszelkie dalsze należności stają się natychmiast wymagalne, bez oddzielnego postawienia w zwłoce. W przypadku dostaw i usług na rzecz zamawiającego spoza Polski obowiązuje jako wyraźnie uzgodnione, że wszystkimi kosztami związanymi z dochodzeniem prawnym w razie opóźnienia płatności ze strony zamawiającego, jak również kosztami sądowymi czy pozasądowymi obciążony jest zamawiający.

Zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej
Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu zapłaty całkowitej kwoty rachunku. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej rozciąga się również na nowe produkty związane z przetwarzaniem naszych artykułów, także jesteśmy współwłaścicielami łączonych lub przetwarzanych nie należących do nas wyrobów fabrycznych. Jeżeli jakakolwiek okoliczność zagrozi naszej własności, należy nas o tym natychmiast powiadomić.

Miejsce wykonania zobowiązania
Sądem właściwym w przypadku wszelkich sporów jest Sąd w Bydgoszczy. W przypadku cesji należności przez nas cesjonariusz ma prawo wyboru pomiędzy właściwością miejscową swojego kompetentnego Sądu Grodzkiego lub krajowego a właściwością miejscową Sądu w Bydgoszczy.Copright (C) 2007 APRIT    Dział handlowy: handlowy@aprit.com   Infolinia: +4852 3717520   cennik PDF